The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 101

Aanvullende bevoegdheden van de Raad van Bestuur

Naast zijn bevoegdheden uit hoofde van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk en van andere bepalingen van deze verordening, a) bepaalt de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 111, lid 2, vanaf welke datum aanvragen om een ingeschreven Gemeenschapsmodel kunnen worden ingediend;
(b) wordt hij geraadpleegd voordat de richtsnoeren betreffende het in het Bureau verrichte onderzoek inzake de vormvoorwaarden, het onderzoek van de gronden voor weigering van inschrijving en de voor het Bureau gevoerde procedures tot nietigverklaring worden aangenomen, alsook in de andere in deze verordening genoemde gevallen.