Your professional online presence starts here!

Artikel 104

Afdeling merken-, tekeningen- en modellenadministratie en juridische aangelegenheden

  1. De afdeling merkenadministratie en juridische aangelegenheden waarin wordt voorzien in de verordening inzake het Gemeenschapsmerk, is voortaan de afdeling merken-, tekeningen- en modellenadministratie en juridische aangelegenheden.
  2. Naast de bevoegdheden die haar zijn verleend uit hoofde van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk is deze afdeling bevoegd tot het nemen van de krachtens deze verordening vereiste beslissingen die niet onder de bevoegdheid van een onderzoeker of van een nietigheidafdeling vallen. Zij is in het bijzonder bevoegd te beslissen over in het register op te nemen gegevens.