Artikel 109

Comité

  1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.
  2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
  3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.