The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 109

Comité

  1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.
  2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
  3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.