The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 13

Vernieuwing

  1. De inschrijving van het Gemeenschapsmodel wordt vernieuwd op verzoek van de houder van het recht of van een ieder die uitdrukkelijk door hem gemachtigd is, mits de vernieuwingstaks is betaald.
  2. Het Bureau stelt de houder van het recht op het ingeschreven Gemeenschapsmodel en elke houder van een in het in artikel 72 bedoelde register van Gemeenschapsmodellen, hierna: "het register" genoemd, ingeschreven recht op het ingeschreven Gemeenschapsmodel, tijdig vóór het verstrijken van de geldigheid van de inschrijving van dat verstrijken in kennis. Verzuim van kennisgeving valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Bureau.
  3. De aanvrage om vernieuwing wordt ingediend en de vernieuwingstaks betaald binnen zes maanden voor het verstrijken van de maand waarin de beschermingsperiode eindigt. De indiening van de aanvrage en de voldoening van de taksen kunnen nog binnen een extra termijn van zes maanden na het verstrijken van de in de eerste zin genoemde termijn geschieden, tegen betaling van een toeslag binnen deze extra termijn.
  4. De vernieuwing werkt vanaf de dag na de datum waarop de geldigheid van de inschrijving verstrijkt. Zij wordt ingeschreven.