Artikel 17

Vermoeden ten gunste van de ingeschreven houder van het model

De persoon op wiens naam het ingeschreven Gemeenschapsmodel is ingeschreven of, voorafgaande aan de inschrijving, op wiens naam de aanvrage werd ingediend, wordt in alle procedures bij het Bureau en in alle andere procedures geacht rechthebbende te zijn.