Name and a link to your website on this banner?

Artikel 26

Rechtsgevolgen van nietigheid

  1. In de mate waarin het nietig is verklaard, wordt het Gemeenschapsmodel geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen als bedoeld in deze verordening te hebben gehad.
  2. Onverminderd de nationale bepalingen betreffende vorderingen tot vergoeding van schade, veroorzaakt door nalatigheid of kwade trouw van de houder van het Gemeenschapsmodel, of betreffende ongerechtvaardigde verrijking, heeft de terugwerkende kracht van de nietigheid van het Gemeenschapsmodel geen invloed op:
    (a) een beslissing over inbreuk die vóór de nietigverklaring in kracht van gewijsde gegaan en ten uitvoer gelegd is;
    (b) een vóór de nietigverklaring gesloten overeenkomst, voorzover die vóór die verklaring is uitgevoerd; uit billijkheidsoverwegingen kan echter terugbetaling worden geëist van de op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen en wel in de mate die door de omstandigheden gerechtvaardigd is.