Your professional online presence starts here!

Artikel 35

Indiening en doorzending van de aanvrage

  1. Een aanvrage om een ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt naar keuze van de aanvrager ingediend:
    (a) bij het Bureau, of b) bij de centrale dienst voor de industriële eigendom van een lidstaat, of c) in de Benelux-landen, bij het Benelux-bureau voor tekeningen of modellen.
  2. Wanneer de aanvrage bij de centrale dienst voor de industriële eigendom van een lidstaat of bij het Benelux-bureau voor tekeningen of modellen wordt ingediend, zorgen deze instanties ervoor dat de aanvrage binnen twee weken na de indiening aan het Bureau wordt doorgezonden. Zij kunnen de aanvrager verplichten tot betaling van een taks die niet meer mag bedragen dan de administratiekosten voor ontvangst en doorzending van de aanvrage.
  3. Zodra het Bureau een door de centrale dienst voor de industriële eigendom van een lidstaat of door het Benelux-bureau voor tekeningen of modellen doorgezonden aanvrage ontvangt, stelt het de aanvrager hiervan in kennis met vermelding van de datum waarop de aanvrage door het Bureau is ontvangen.
  4. De Commissie stelt niet eerder dan tien jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag op over het functioneren van het systeem voor de indiening van aanvragen om een ingeschreven Gemeenschapsmodel, in voorkomend geval vergezeld van door haar passend geachte voorstellen tot wijziging.