Name and a link to your website on this banner?

Artikel 37

Meervoudige aanvrage

  1. Voor verscheidene modellen kan één meervoudige aanvrage om ingeschreven Gemeenschapsmodellen worden ingediend. Behalve bij versieringen is dit slechts mogelijk, indien alle voortbrengselen waarin de modellen zullen worden verwerkt of waarop zij zullen worden toegepast, tot dezelfde klasse van de internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid behoren.
  2. Bij de indiening van de meervoudige aanvrage worden behalve de in artikel 36, lid 4, bedoelde taksen een bijkomende inschrijvingstaks en een bijkomende publicatietaks betaald. Indien de meervoudige aanvrage een verzoek tot opschorting van de publicatie behelst, wordt in plaats van de bijkomende publicatietaks een bijkomende taks voor opschorting van de publicatie betaald. De bijkomende taksen bedragen voor elk bijkomend model een percentage van de basistaksen.
  3. De meervoudige aanvrage voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de uitvoeringsverordening.
  4. Elk model dat deel uitmaakt van de meervoudige aanvrage of de meervoudige inschrijving, kan voor de toepassing van deze verordening onafhankelijk van de andere modellen worden behandeld. Het kan met name onafhankelijk van de andere modellen ten uitvoer worden gelegd, voorwerp van licentie, van een zakelijk recht, van gedwongen tenuitvoerlegging, van een insolventieprocedure, van afstand, van vernieuwing, van overdracht, van opschorting van publicatie of van nietigverklaring zijn. Een meervoudige aanvrage of een meervoudige inschrijving kan alleen onder de voorwaarden van de uitvoeringsverordening in afzonderlijke aanvragen of inschrijvingen worden gesplitst.