Your professional online presence starts here!

Artikel 38

Datum van indiening

  1. De datum van indiening van de aanvrage om een ingeschreven Gemeenschapsmodel is die waarop de aanvrager de stukken met de in artikel 36, lid 1, bedoelde gegevens voorlegt aan het Bureau of aan de centrale dienst voor de industriële eigendom van een lidstaat dan wel aan het Benelux-bureau voor tekeningen of modellen, indien de aanvrage daar wordt ingediend.
  2. In afwijking van lid 1 geldt als datum van indiening van een aanvrage die bij de centrale dienst voor de industriële eigendom van een lidstaat of bij het Benelux-bureau voor tekeningen of modellen is ingediend en die het Bureau meer dan twee maanden na de datum van indiening van de stukken met de in artikel 36, lid 1, genoemde informatie bereikt, de datum van ontvangst van die stukken door het Bureau.