Artikel 43

Rechtsgevolgen van het recht van voorrang

Het recht van voorrang heeft ten gevolge dat voor de toepassing van de artikelen 5, 6, 7 en 22 en van artikel 25, lid 1, onder d), en artikel 50, lid 1, de datum van voorrang als de datum van indiening van de aanvrage om een ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt beschouwd.