Your professional online presence starts here!

Artikel 47

Gronden voor niet-inschrijving

  1. Indien het Bureau bij zijn onderzoek overeenkomstig artikel 45 bemerkt dat het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd a) niet overeenstemt met de omschrijving van artikel 3, onder a), of b) strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, wijst het de aanvrage af.
  2. De aanvrage kan pas worden afgewezen, nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld zijn aanvrage in te trekken of te wijzigen of zijn opmerkingen kenbaar te maken.