Your professional online presence starts here!

Artikel 48

Inschrijving

Indien een aanvrage om een ingeschreven Gemeenschapsmodel aan alle vereisten hiervoor voldoet en in de mate waarin de aanvrage niet is afgewezen uit hoofde van artikel 47, schrijft het Bureau de aanvrage als ingeschreven Gemeenschapsmodel in het register van Gemeenschapsmodellen in. De inschrijving draagt als datum de in artikel 38 bedoelde datum van indiening.