Your professional online presence starts here!

Artikel 52

Vordering tot nietigverklaring

  1. Onverminderd artikel 25, leden 2, 3, 4 en 5, kan ieder natuurlijk of rechtspersoon, alsmede een daartoe gemachtigd overheidsorgaan, bij het Bureau een verzoek tot nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel indienen.
  2. De vordering wordt schriftelijk ingesteld en met redenen omkleed. Zij wordt pas geacht te zijn ingesteld na betaling van de taks voor nietigverklaring.
  3. De vordering tot nietigverklaring is niet ontvankelijk als op een vordering met hetzelfde onderwerp en op dezelfde grond al door een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel aangaande dezelfde partijen een in kracht van gewijsde gegane beslissing is gegeven.