The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 53

Onderzoek van de vordering

  1. Indien het Bureau vaststelt dat de vordering tot nietigverklaring ontvankelijk is, onderzoekt het of de in artikel 25 genoemde nietigheidsgronden een beletsel vormen voor de instandhouding van het ingeschreven Gemeenschapsmodel.
  2. Bij het onderzoek van de vordering overeenkomstig de uitvoeringsverordening verzoekt het Bureau zo dikwijls als nodig de partijen binnen een door het Bureau te stellen termijn te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van het Bureau zelf.
  3. De beslissing tot nietigverklaring van het ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt in het register ingeschreven, wanneer ze onherroepelijk is geworden.