More guides and references on EU Community Design Regulation (Amazon)

Artikel 68

Verwijzing naar algemene beginselen

Voorzover deze verordening, de uitvoeringsverordening, de verordening betreffende de taksen en het reglement voor de procesvoering van de kamers van beroep geen procedureregels bevatten, richt het Bureau zich naar de beginselen die in de lidstaten algemeen aanvaard zijn.