Your professional online presence starts here!

Artikel 74

Openbare inzage

  1. De dossiers betreffende aanvragen om een ingeschreven Gemeenschapsmodel die nog niet gepubliceerd zijn en de dossiers betreffende ingeschreven Gemeenschapsmodellen waarvan de publicatie is opgeschort overeenkomstig artikel 50 of waarvan, onderworpen zijnde aan die maatregel, vóór of bij het verstrijken van de termijn van opschorting van de publicatie afstand is gedaan, kunnen alleen met toestemming van de aanvrager of de houder van het ingeschreven Gemeenschapsmodel worden ingezien.
  2. Een ieder die kan bewijzen een gerechtvaardigd belang te hebben, kan zonder toestemming van de aanvrager of houder van het ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór publicatie ervan of nadat daarvan afstand is gedaan in het geval bedoeld in lid 1, inzage van het desbetreffende dossier verkrijgen. Dit is met name het geval, indien de belanghebbende bewijst dat de aanvrager om of houder van het ingeschreven Gemeenschapsmodel stappen heeft ondernomen om het aan het ingeschreven Gemeenschapsmodel verbonden recht tegen hem in te roepen.
  3. Na publicatie van het ingeschreven Gemeenschapsmodel kan het dossier op verzoek worden ingezien.
  4. Bij raadpleging van een dossier krachtens lid 2 of lid 3 kunnen bepaalde stukken daaruit echter, overeenkomstig de bepalingen van de uitvoeringsverordening, van inzage worden uitgesloten.