Artikel 92

Bevoegdheid van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel van tweede aanleg - Beroep in cassatie

  1. Bij rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel van tweede aanleg kan beroep worden ingesteld tegen beslissingen van rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel van eerste aanleg terzake van de in artikel 81 bedoelde vorderingen.
  2. De voorwaarden waaronder beroep kan worden ingesteld bij een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel van tweede aanleg, worden bepaald door het nationale recht van de lidstaat waar deze rechtbank is gelegen.
  3. Het nationale recht inzake beroep in cassatie is van toepassing op beslissingen van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel van tweede aanleg.