Your professional online presence starts here!

Artikel 98

Proceduretaal

  1. De aanvrage om een ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt ingediend in een van de officiële talen van de Europese Gemeenschap.
  2. De aanvrager geeft onder de talen van het Bureau een tweede taal op die wat hem betreft gebruikt kan worden in procedures voor het Bureau. Indien de aanvrage is gesteld in een taal die geen taal van het Bureau is, zorgt het Bureau voor de vertaling van de aanvrage in de door de aanvrager opgegeven taal.
  3. Indien de aanvrager van een ingeschreven Gemeenschapsmodel de enige partij is in een procedure voor het Bureau, geldt als proceduretaal de taal waarin de aanvrage om inschrijving is gesteld. Indien de aanvrage is gesteld in een andere taal dan de talen van het Bureau, kan het Bureau met de aanvrager corresponderen in de in zijn aanvrage opgegeven tweede taal.
  4. Ingeval van nietigverklaringsprocedures geldt als proceduretaal de taal waarin de aanvrage om inschrijving in het register is gesteld, op voorwaarde dat het een taal van het Bureau is. Indien de aanvrage is gesteld in een andere taal dan de talen van het Bureau, geldt als proceduretaal de in de aanvrage opgegeven tweede taal. Aanvragen om nietigverklaring worden gesteld in de proceduretaal. Indien de proceduretaal niet de taal is waarin de aanvrage is gesteld, kan de houder van het Gemeenschapsmodel opmerkingen kenbaar maken in de taal waarin de aanvrage is gesteld. Het Bureau zorgt voor de vertaling van deze opmerkingen in de proceduretaal. In de uitvoeringsverordening kan worden bepaald dat de kosten voor vertaling ten laste van het Bureau niet hoger mogen zijn dan een bedrag dat voor elke soort procedure wordt bepaald op basis van de gemiddelde omvang van de bij het Bureau ingediende memories, behoudens afwijkingen die door het Bureau worden toegestaan indien de complexiteit van de zaak zulks rechtvaardigt. De kosten die dat bedrag overschrijden, kunnen overeenkomstig artikel 70 ten laste komen van de verliezende partij.
  5. De partijen in de nietigverklaringsprocedure kunnen overeenkomen een andere officiële taal van de Gemeenschap als proceduretaal te hanteren.