The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 84

Vordering of reconventionele vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel

  1. Een vordering of reconventionele vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel kan slechts op de in artikel 25 genoemde nietigheidsgronden steunen.
  2. In de in artikel 25, leden 2, 3, 4 en 5, bedoelde gevallen, kan de rechtsvordering of reconventionele vordering slechts worden ingesteld door degene die daartoe krachtens die bepalingen het recht heeft.
  3. Indien de reconventionele vordering wordt ingesteld in een procedure waarin de houder van het Gemeenschapsmodel nog geen partij is, wordt hij daarvan in kennis gesteld en kan hij zich in het geding voegen overeenkomstig de bepalingen van het recht van de lidstaat waar zich de rechtbank bevindt.
  4. De geldigheid van een Gemeenschapsmodel mag niet worden aangevochten in een procedure betreffende een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk.