Your professional online presence starts here!

Artikel 111

Register van Uniemerken

 1. Het Bureau houdt een register van Uniemerken bij en actualiseert het.
 2. In het register worden de volgende vermeldingen betreffende aanvragen voor en inschrijvingen van een Uniemerk opgenomen:
  (a) de datum van indiening van de aanvraag;
  (b) het dossiernummer van de aanvraag;
  (c) de datum van publicatie van de aanvraag;
  (d) de naam en het adres van de aanvrager;
  (e) de naam en het kantooradres van de vertegenwoordiger, behalve in het geval van een vertegenwoordiger als bedoeld in de eerste zin van artikel 119, lid 3;
  (f) de afbeelding van het merk, de aard van het merk, en in voorkomend geval een beschrijving van het merk;
  (g) de benaming van de waren en diensten;
  (h) gegevens over het in artikel 35 bedoelde beroep op voorrang;
  (i) gegevens over het in artikel 38 bedoelde beroep op voorrang in geval van tentoonstelling;
  (j) gegevens over het in artikel 39 bedoelde beroep op de anciënniteit van een ingeschreven ouder merk;
  (k) een verklaring dat het merk overeenkomstig artikel 7, lid 3, als gevolg van het gebruik dat daarvan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen;
  (l) een vermelding dat het merk een collectief merk is;
  (m) een vermelding dat het merk een certificeringsmerk is;
  (n) de taal waarin de aanvraag is ingediend en de tweede taal die de aanvrager in zijn aanvraag heeft opgegeven, overeen­ komstig artikel 146, lid 3; 47 o) de datum van inschrijving van het merk in het register en het nummer van de inschrijving;
  (p) een verklaring dat de aanvraag voortvloeit uit de omzetting van een internationale inschrijving met aanduiding van de Unie, overeenkomstig artikel 204 van deze verordening, voorzien van de datum van de internationale inschrijving overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het Protocol van Madrid, of de datum van vermelding van de territoriale uitbreiding van deze inschrijving tot de Unie, overeenkomstig artikel 3 ter, lid 2, van dat protocol, en in voorkomend geval de datum van voorrang van de internationale inschrijving.
 3. Het register bevat voorts de volgende vermeldingen, telkens voorzien van de datum van opneming in het register:
  (a) wijzigingen van de naam, het adres of de nationaliteit van de houder van een Uniemerk, of een wijziging van de staat waar hij zijn woonplaats, zetel of vestiging heeft;
  (b) wijzigingen van de naam of het kantooradres van de vertegenwoordiger, behalve in het geval van een vertegen­ woordiger als bedoeld in de eerste zin van artikel 119, lid 3;
  (c) in geval van aanwijzing van een nieuwe vertegenwoordiger, diens naam en kantooradres;
  (d) wijzigingen van het merk, overeenkomstig de artikelen 49 en 54, alsmede correcties van fouten;
  (e) een mededeling van wijzigingen aan het gebruiksreglement voor het collectieve merk overeenkomstig artikel 79;
  (f) gegevens over het in artikel 39 bedoelde beroep op de anciënniteit van een ingeschreven ouder merk, overeen­ komstig artikel 40;
  (g) volledige of gedeeltelijke overgangen op grond van artikel 20;
  (h) de vestiging of overgang van een zakelijk recht op grond van artikel 22, en de aard van het zakelijk recht;
  (i) gedwongen tenuitvoerlegging op grond van artikel 23, en insolventieprocedures op grond van artikel 24;
  (j) de verlening of overgang van een licentie op grond van artikel 25, en in voorkomend geval, het soort licentie;
  (k) de vernieuwing van de inschrijving op grond van artikel 53, de datum waarop zij ingaat, en beperkingen op grond van artikel 53, lid 4;
  (l) de vaststelling van het verstrijken van een inschrijving, overeenkomstig artikel 53;
  (m) verklaringen van intrekking of afstand door de houder van het merk overeenkomstig artikel 49 respectievelijk artikel 57;
  (n) de datum en de bijzonderheden betreffende de instelling van een oppositie op grond van artikel 46, van een vordering op grond van artikel 63, of een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring op grond van artikel 128, lid 4, of van een beroep op grond van artikel 68;
  (o) de datum en de inhoud van een beslissing op een oppositie, op een vordering of een reconventionele vordering op grond van artikel 64, lid 6, of artikel 128, lid 6, derde zin, of op een beroep op grond van artikel 71;
  (p) de ontvangst van het verzoek tot omzetting op grond van artikel 140, lid 2;
  (q) de doorhaling van een overeenkomstig lid 2, onder e),van dit artikel ingeschreven vertegenwoordiging;
  (r) de doorhaling van de anciënniteit van een nationaal merk;
  (s) de wijziging van of doorhaling in het register van de onder h), i), en j), van dit lid bedoelde gegevens;
  (t) de vervanging van het Uniemerk door een internationale inschrijving op grond van artikel 197;
  (u) de datum en het nummer van internationale inschrijvingen, gebaseerd op een aanvraag voor een Uniemerk die tot een inschrijving als Uniemerk heeft geleid, overeenkomstig artikel 185, lid 1;
  (v) de datum en het nummer van internationale inschrijvingen die is gebaseerd op een Uniemerk, overeenkomstig artikel 185, lid 2;
  (w) de afsplitsing van een aanvraag op grond van artikel 50 en de afsplitsing van een inschrijving op grond van artikel 56, met de in lid 2 van dit artikel bedoelde gegevens betreffende de afgesplitste inschrijving, alsook de gewijzigde opgave van waren en diensten van de oorspronkelijke inschrijving; 2017 x) de herroeping van een beslissing of de doorhaling van een inschrijving in het register op grond van artikel 103, wanneer de herroeping of de doorhaling een gepubliceerde beslissing of inschrijving betreft;
  (y) een mededeling betreffende wijzigingen aan het gebruiksreglement voor het Uniecertificeringsmerk, overeenkomstig artikel 88.
 4. De uitvoerend directeur kan bepalen dat, onverminderd artikel 149, lid 4, andere dan de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde gegevens in het register moeten worden vermeld.
 5. Het register kan in elektronische vorm worden gehouden. De in de leden 2 en 3 bedoelde gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, worden door het Bureau voor de in lid 8 bepaalde doeleinden verzameld, gestructureerd, gepubliceerd en opgeslagen. Het Bureau houdt het register gemakkelijk toegankelijk voor het publiek.
 6. De houder van een Uniemerk wordt van iedere wijziging in het register in kennis gesteld.
 7. Het Bureau verstrekt op verzoek en tegen betaling van een taks, al dan niet voor eensluidend gewaarmerkte uittreksels uit het register.
 8. De in de leden 2 en 3 bedoelde vermeldingen, met inbegrip van persoonsgegevens, worden verwerkt met het oog op:
  (a) het beheer van de aanvragen en/of inschrijvingen, zoals beschreven in deze verordening en op basis daarvan vastgestelde handelingen;
  (b) het houden van een openbaar register ter inzage door en ter informatie van de overheid en het bedrijfsleven, die aldus de hun bij deze verordening toegekende rechten kunnen uitoefenen en kennis kunnen nemen van het bestaan van oudere rechten van derden, en c) het opstellen van verslagen en statistieken op basis waarvan het Bureau efficiënter te werk kan gaan en de werking van het systeem kan verbeteren.
 9. Alle gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, betreffende de in de leden 2 en 3 bedoelde vermeldingen worden geacht van algemeen belang te zijn en zijn voor derden toegankelijk. Ter wille van de rechtszekerheid worden de vermeldingen in het register voor onbepaalde tijd bewaard.