Your professional online presence starts here!

Artikel 115

Bewaring van dossiers

  1. Het Bureau bewaart de dossiers van alle procedures betreffende aanvragen voor en inschrijvingen van Uniemerken. De uitvoerend directeur bepaalt in welke vorm deze dossiers worden bewaard.
  2. Indien dossiers elektronisch worden bewaard, worden de elektronische bestanden of reservekopieën daarvan voor onbepaalde tijd bewaard. De door de partijen bij de procedure ingediende originele documenten die de basis vormen van dergelijke elektronische bestanden, worden na een door de uitvoerend directeur vast te stellen termijn na ontvangst verwijderd.
  3. Indien en voor zover dossiers of delen daarvan anders dan elektronisch worden bewaard, worden de documenten of bewijsstukken die daarvan deel uitmaken, bewaard gedurende ten minste vijf jaar na het jaar waarin de aanvraag is afgewezen, ingetrokken of wordt geacht te zijn ingetrokken, de geldigheid van de inschrijving van het Uniemerk geheel is verstreken overeenkomstig artikel 53, de volledige afstand van het Uniemerk is ingeschreven overeenkomstig artikel 57, of het Uniemerk volledig uit het register is geschrapt overeenkomstig artikel 64, lid 6, of artikel 128, lid 6.