Your professional online presence starts here!

Artikel 117

Administratieve samenwerking

  1. Tenzij in deze verordening of in de nationale wetgevingen anders is bepaald, verlenen het Bureau en de bevoegde rechterlijke of andere instanties van de lidstaten elkaar op verzoek bijstand door elkaar gegevens te verstrekken of inzage in dossiers te geven. Wanneer het Bureau inzage van dossiers geeft aan de rechterlijke instanties, openbare ministeries of centrale diensten voor de industriële eigendom, is deze inzage niet onderworpen aan de in artikel 114 bedoelde beperkingen.
  2. Het Bureau heft geen taksen voor het verstrekken van gegevens of voor het geven van inzage in dossiers. 51
  3. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast met betrekking tot de nadere regels over hoe het Bureau en de instanties van de lidstaten onderling informatie moeten uitwisselen en inzage in dossiers moeten geven, rekening houdend met de beperkingen waaraan de inzage in dossiers betreffende aanvragen voor of inschrijvingen van Uniemerken overeenkomstig artikel 114 is onderworpen wanneer inzage aan derden wordt gegeven. Die uitvoeringshan­ delingen worden vastgesteld volgens de in artikel 207, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.