Your professional online presence starts here!

Artikel 123

Rechtbanken voor het Uniemerk

  1. De lidstaten wijzen op hun grondgebied een zo gering mogelijk aantal nationale rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg aan, die de hun bij deze verordening opgedragen taken vervullen.
  2. Elke verandering betreffende het aantal, de namen of de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken die zijn opgenomen in de lijst van de rechtbanken voor het Uniemerk die overeenkomstig artikel 95, lid 2, van Verordening (EG) nr. 207/2009 door een lidstaat aan de Commissie is medegedeeld, wordt door de betrokken lidstaat onverwijld aan de Commissie gemeld.
  3. De in lid 2 bedoelde gegevens worden door de Commissie aan de lidstaten meegedeeld en in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.