Your professional online presence starts here!

Artikel 133

Bevoegdheid van de rechtbank voor het Uniemerk van tweede aanleg — Beroep in cassatie

  1. Bij rechtbanken voor het Uniemerk van tweede aanleg kan beroep worden ingesteld tegen beslissingen van rechtbanken voor het Uniemerk van eerste aanleg ter zake van de in artikel 124 bedoelde vorderingen.
  2. De voorwaarden waaronder beroep kan worden ingesteld bij een rechtbank voor het Uniemerk van tweede aanleg, worden bepaald door het nationale recht van de lidstaat waar die rechtbank gelegen is.
  3. Het nationale recht inzake beroep in cassatie is van toepassing op beslissingen van de rechtbanken voor het Uniemerk van tweede aanleg.