Your professional online presence starts here!

Artikel 151

Taken van het Bureau

 1. Het Bureau heeft de volgende taken:
  (a) beheer en bevordering van het bij deze verordening ingevoerde Uniemerkenstelsel;
  (b) beheer en bevordering van het bij Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad ingevoerde Uniemodellenstelsel;
  (c) bevordering van convergentie van praktijken en instrumenten op het gebied van merken en modellen in samenwerking met de centrale bureaus voor industriële eigendom van de lidstaten, met inbegrip van het Benelux- Bureau voor de Intellectuele Eigendom;
  (d) de taken die zijn vermeld in Verordening (EU) nr. 386/2012 van het Europees Parlement en de Raad;
  (e) de taken die het krachtens Richtlijn 2012/28/EU van het Europees Parlement en de Raad heeft.
 2. Het Bureau werkt met betrekking tot de in lid 1 bedoelde taken samen met instellingen, autoriteiten, instanties, bureaus voor industriële eigendom, en internationale en niet-gouvernementele organisaties.
 3. Het Bureau kan facultatieve bemiddeling verlenen om de partijen tot een minnelijke schikking te helpen komen.