The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 156

Vergaderingen

  1. De raad van bestuur wordt door de voorzitter in vergadering bijeengeroepen.
  2. De uitvoerend directeur neemt deel aan de beraadslagingen, tenzij de raad van bestuur anders bepaalt.
  3. De raad van bestuur belegt ten minste eenmaal per jaar een gewone vergadering. Daarnaast komt hij bijeen op initiatief van de voorzitter of op verzoek van de Commissie of één derde van de lidstaten.
  4. De raad van bestuur stelt zijn reglement van orde vast.
  5. De raad van bestuur neemt besluiten met absolute meerderheid van de leden. Voor besluiten die de raad van bestuur kan nemen overeenkomstig artikel 153, lid 1, onder a) en b), artikel 155, lid 1, en artikel 158, leden 2 en 4, is echter een tweederdemeerderheid van de leden vereist. In beide gevallen beschikt elk lid over één stem.
  6. De raad van bestuur mag waarnemers op zijn vergaderingen uitnodigen.
  7. Het Bureau levert het secretariaat van de raad van bestuur.