Your professional online presence starts here!

Artikel 171

Begrotingscomité

  1. Het Begrotingscomité heeft de functies die het overeenkomstig deze afdeling worden toegekend.
  2. De artikelen 154 en 155 en artikel 156, leden 1 tot en met 4, en lid 5, voor zover dit lid betrekking heeft op de verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter, en artikel 156, leden 6 en 7, zijn van overeenkomstige toepassing op het Begrotingscomité.
  3. Het Begrotingscomité besluit bij absolute meerderheid van de stemmen van de leden. Voor besluiten waarvoor het Begrotingscomité overeenkomstig artikel 173, lid 3, en artikel 177 bevoegd is, is echter een tweederdemeerderheid van de leden vereist. In beide gevallen beschikt elk lid over één stem.