Your professional online presence starts here!

Artikel 176

Rekening en verantwoording

  1. De uitvoerend directeur doet de Commissie, het Europees Parlement, het Begrotingscomité en de Rekenkamer uiterlijk op 31 maart van elk jaar de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van het Bureau in het afgelopen begrotingsjaar toekomen. De Rekenkamer onderzoekt de rekeningen overeenkomstig artikel 287 VWEU.
  2. Het Begrotingscomtié verleent de uitvoerend directeur kwijting voor de uitvoering van de begroting.