Your professional online presence starts here!

Artikel 186

Kennisgeving van de ongeldigheid van de basisaanvraag of -inschrijving

  1. Binnen vijf jaar na de datum van de internationale inschrijving stelt het Bureau het Internationale Bureau in kennis van feiten en beslissingen die van invloed zijn op de geldigheid van de aanvraag voor een Uniemerk of de inschrijving van een Uniemerk waarop de internationale inschrijving was gebaseerd.
  2. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast met betrekking tot de individuele feiten en beslissingen waarvan overeenkomstig artikel 6, lid 3, van het Protocol van Madrid kennis moet worden gegeven, alsmede het tijdstip voor die kennisgevingen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 207, lid 2, van deze verordening bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. 79