Your professional online presence starts here!

Artikel 195

Recherche

  1. Zodra aan het Bureau een internationale inschrijving met aanduiding van de Unie ter kennis is gebracht, stelt het een EU-rechercheverslag op, zoals bepaald in artikel 43, lid 1,op voorwaarde dat een verzoek om een rechercheverslag als bedoeld in artikel 43, lid 1, binnen één maand vanaf de datum van kennisgeving wordt ingediend bij het Bureau.
  2. Zodra aan het Bureau een internationale inschrijving met aanduiding van de Unie ter kennis is gebracht, zendt het aan de centrale dienst voor de industriële eigendom van elke lidstaat die zijn besluit om in het eigen merkenregister recherche te verrichten aan het Bureau heeft meegedeeld, een kopie daarvan toe, zoals bepaald in artikel 43, lid 2, op voorwaarde dat een verzoek om een rechercheverslag als bedoeld in artikel 43, lid 2, binnen één maand vanaf de datum van kennisgeving wordt ingediend bij het Bureau en de recherchetaks binnen dezelfde termijn wordt betaald.
  3. Artikel 43, leden 3 tot en met 6, is van overeenkomstige toepassing.
  4. Het Bureau geeft aan de houders van oudere Uniemerken en aan de rechthebbenden op oudere aanvragen voor een Uniemerk, die in het EU-rechercheverslag zijn vermeld, kennis van de publicatie overeenkomstig artikel 190, lid 1, van de internationale inschrijving met aanduiding van de Unie. Dat geldt ongeacht of de houder van de internationale inschrijving om het EU-rechercheverslag heeft verzocht, tenzij de houder van een oudere inschrijving of aanvraag erom verzoekt de kennisgeving niet te ontvangen.