Your professional online presence starts here!

Artikel 198

Nietigverklaring van een internationale inschrijving

  1. Een internationale inschrijving waarin de Unie wordt aangeduid, kan nietig worden verklaard.
  2. Het verzoek tot nietigverklaring van een internationale inschrijving met aanduiding van de Unie treedt in de plaats van een verzoek tot vervallenverklaring zoals bedoeld in artikel 58 of een verzoek tot nietigverklaring zoals bedoeld in artikel 59 of 60. 83
  3. Indien een internationale inschrijving met aanduiding van de Unie bij definitieve beslissing nietig is verklaard op grond van artikel 64 of artikel 128 van deze verordening en het onderhavige artikel, brengt het Bureau dit overeen­ komstig artikel 5, lid 6, van het Protocol van Madrid ter kennis van het Internationale Bureau.
  4. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast met betrekking tot de nadere gegevens die moeten worden opgenomen in de in lid 3 van dit artikel bedoelde kennisgeving aan het Internationale Bureau. Die uitvoeringshande­ lingen worden volgens de in artikel 207, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.