The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 204

Omzetting

  1. Onverminderd het bepaalde in lid 2, zijn de bepalingen die van toepassing zijn op aanvragen voor een Uniemerk, van overeenkomstige toepassing op verzoeken tot omzetting van een internationale inschrijving in een aanvraag voor een Uniemerk overeenkomstig artikel 9 quinquies van het Protocol van Madrid.
  2. Wanneer het verzoek tot omzetting betrekking heeft op een internationale inschrijving met aanduiding van de Unie, waarvan de bijzonderheden overeenkomstig artikel 190, lid 2, zijn gepubliceerd, zijn de artikelen 42 tot en met 47 niet van toepassing. 85
  3. Om aangemerkt te worden als een omzetting van een internationale inschrijving die op verzoek van het bureau van oorsprong overeenkomstig artikel 9 quinquies van het Protocol van Madrid door het Internationale Bureau is doorgehaald, bevat de aanvraag voor een Uniemerk een vermelding in die zin. Die vermelding wordt bij het indienen van de aanvraag gedaan.
  4. Wanneer in de loop van het onderzoek overeenkomstig artikel 41, lid 1, onder b), het Bureau vaststelt dat de aanvraag niet is ingediend uiterlijk drie maanden na de datum waarop de internationale inschrijving door het Interna­ tionale Bureau werd doorgehaald, of de waren en diensten waarvoor het Uniemerk moet worden ingeschreven niet zijn opgenomen in de lijst met waren en diensten waarvoor de internationale inschrijving met betrekking tot de Unie is gedaan, vraagt het Bureau de aanvrager de gebreken te verhelpen.
  5. Als de in lid 4 genoemde gebreken niet binnen de door het Bureau vastgestelde periode zijn verholpen, vervallen het recht op de datum van de internationale inschrijving of de territoriale uitbreiding, en de eventuele voorrang van de internationale inschrijving.
  6. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast met betrekking tot de nadere gegevens die moeten zijn opgenomen in een aanvraag tot omzetting op grond van lid 3 van dit artikel. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 207, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.