Your professional online presence starts here!

Artikel 30

Indiening van de aanvraag

  1. De aanvraag voor een Uniemerk wordt ingediend bij het Bureau.
  2. Het Bureau verstrekt de aanvrager onverwijld een ontvangstbewijs, waarop ten minste het dossiernummer, een afbeelding, een beschrijving of een andere aanduiding van het merk, de aard en het aantal van de stukken alsmede de datum waarop zij zijn ontvangen, worden vermeld. Dat ontvangstbewijs kan langs elektronische weg worden afgegeven.