Your professional online presence starts here!

Artikel 31

Voorschriften waaraan de aanvraag moet voldoen

 1. De aanvraag voor een Uniemerk moet bevatten:
  (a) een verzoek om inschrijving van een Uniemerk;
  (b) gegevens op grond waarvan de aanvrager geïdentificeerd kan worden;
  (c) een opgave van de waren of diensten waarvoor de aanvraag wordt ingediend;
  (d) een afbeelding van het merk die aan de in artikel 4, onder b), bedoelde vereisten voldoet.
 2. Bij de indiening van de aanvraag voor een Uniemerk moet de indieningstaks worden betaald voor een klasse van waren of diensten en, in voorkomend geval, één of meer klassetaksen voor iedere klasse van waren en diensten boven de eerste en, in voorkomend geval, de recherchetaks.
 3. Naast de in de leden 1 en 2 bedoelde voorwaarden voldoet een aanvraag voor een Uniemerk aan de formele voorwaarden die in deze verordening en in de overeenkomstig deze verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen zijn bepaald. Indien in deze voorwaarden is opgenomen dat het merk in elektronische vorm wordt weergegeven, kan de uitvoerend directeur het formaat en de maximumomvang van dit elektronisch bestand vastleggen.
 4. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast met betrekking tot de nadere gegevens die de aanvraag moet bevatten. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 207, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.