Your professional online presence starts here!

Artikel 55

Wijziging van de naam of het adres

  1. Een wijziging van de naam of het adres van de Uniemerkhouder, die geen wijziging van het Uniemerk in de zin van artikel 54, lid 2, inhoudt en niet het gevolg is van een gehele of gedeeltelijke overgang van het Uniemerk, wordt op verzoek van de houder in het register ingeschreven. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast met betrekking tot de nadere gegevens die moeten worden opgenomen in een verzoek tot wijziging van de naam of het adres overeenkomstig de eerste alinea van dit lid. Deze uitvoeringshan­ delingen worden vastgesteld volgens de in artikel 207, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
  2. Voor wijziging van dezelfde naam of hetzelfde adres in twee of meer ingeschreven merken van dezelfde houder mag één enkel verzoek worden ingediend.
  3. Indien niet is voldaan aan de voorwaarden voor het verzoek tot wijziging, stelt het Bureau de houder van het Uniemerk in kennis van de gebreken. Indien de gebreken niet binnen de door het Bureau gestelde termijn zijn verholpen, wijst het Bureau het verzoek af.
  4. De leden 1, 2 en 3 zijn ook van toepassing op wijzigingen van de naam en het adres van de ingeschreven vertegen­ woordiger.
  5. De leden 1 tot en met 4 zijn van toepassing op aanvragen voor een Uniemerk. De wijziging wordt opgenomen in het dossier dat het Bureau bijhoudt met betrekking tot de aanvraag voor een Uniemerk.