Your professional online presence starts here!

Artikel 65

Delegatie van bevoegdheden

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 208 gedelegeerde handelingen vast te stellen ter bepaling van de bijzon­ derheden van de procedures voor de in de artikelen 63 en 64 bedoelde vervallen- en nietigverklaring van een Uniemerk en voor de in artikel 21 bedoelde overgang van een op naam van een gemachtigde ingeschreven Uniemerk.