Your professional online presence starts here!

Artikel 7

Absolute weigeringsgronden

 1. Geweigerd wordt inschrijving van:
  (a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;
  (b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
  (c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
  (d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handels­ verkeer gebruikelijk zijn geworden;
  (e) tekens die uitsluitend bestaan uit:
  (i) de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
  (ii) de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
  (iii) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft;
  (f) merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;
  (g) merken die het publiek kunnen misleiden, bijvoorbeeld ten aanzien van soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren of diensten;
  (h) merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten krachtens artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom („Verdrag van Parijs”) geweigerd moeten worden;
  (i) merken die andere badges, emblemen en wapenschilden, zoals bepaald volgens de bij de bij de uitvoeringsveror­ dening vastgestelde procedure, van bijzonder openbaar belang omvatten dan de in artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs bedoelde, tenzij de bevoegde autoriteiten de inschrijving daarvan hebben toegestaan;
  (j) merken die van inschrijving zijn uitgesloten op grond van Uniewetgeving of nationaal recht of op grond van interna­ tionale overeenkomsten waarbij de Unie of de betrokken lidstaat partij is en die in bescherming van oorsprongsbena­ mingen en geografische aanduidingen voorzien;
  (k) merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van traditionele aanduidingen voor wijn voorzien;
  (l) merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van gegarandeerde traditionele specialiteiten voorzien;
  (m) merken die bestaan uit of de essentiële onderdelen reproduceren van een oudere plantenrasbenaming die is ingeschreven overeenkomstig Uniewetgeving of nationaal recht of internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de betrokken lidstaat partij is, ter bescherming van kweekproducten, en die betrekking hebben op kweekproducten van hetzelfde of een nauwverwant plantenras.
 2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Unie bestaan.
 3. Lid 1, onder b), c) en d), is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.