Your professional online presence starts here!

Artikel 76

Afwijzing van de aanvraag

  1. Naast de in de artikelen 41 en 42 genoemde weigeringsgronden, wordt de aanvraag voor een collectief Uniemerk afgewezen, indien niet voldaan wordt aan artikel 74 of 75 of indien het reglement strijdig is met de openbare orde of de goede zeden.
  2. Een aanvraag voor een collectief Uniemerk wordt bovendien afgewezen wanneer het publiek kan worden misleid inzake de aard of betekenis van het merk, vooral wanneer dit de indruk kan wekken iets anders te zijn dan een collectief merk.
  3. De aanvraag wordt niet afgewezen wanneer de aanvrager door een wijziging van het reglement voldoet aan de in lid 1 en lid 2 gestelde eisen.