Your professional online presence starts here!

Artikel 88

Wijziging van het reglement voor gebruik van het Uniecertificeringsmerk

  1. De houder van het Uniecertificeringsmerk legt elke wijziging van het gebruiksreglement voor aan het Bureau.
  2. Wanneer het gewijzigde reglement niet voldoet aan de vereisten van artikel 84 of een in artikel 85 bedoelde weigeringsgrond doet ontstaan, worden de wijzigingen niet in het register vermeld.
  3. Overeenkomstig artikel 86 kunnen eveneens schriftelijke opmerkingen worden ingediend met betrekking tot de wijziging van het gebruiksreglement.
  4. Voor de toepassing van deze verordening worden wijzigingen van het gebruiksreglement pas van kracht vanaf de datum waarop de wijziging in het register wordt vermeld.