Your professional online presence starts here!

Artikel 173

Opstelling van de begroting

  1. De uitvoerend directeur stelt jaarlijks voor het volgende begrotingsjaar een raming van ontvangsten en uitgaven van het Bureau op en doet deze, alsmede een lijst van het aantal ambten, uiterlijk op 31 maart van ieder jaar aan het Begrotingscomité toekomen.
  2. Voor zover de begrotingsramingen in een subsidie van de Unie voorzien, doet het Begrotingscomité deze raming onverwijld aan de Commissie toekomen die haar aan de begrotingsautoriteit van de Unie doorstuurt. De Commissie kan aan de raming een advies met een afwijkende raming toevoegen.
  3. Het Begrotingscomité stelt de begroting vast, die ook de lijst van het aantal ambten van het Bureau omvat. Voor zover de raming in een subsidie ten laste van de algemene begroting van de Unie voorziet, wordt de begroting van het Bureau in voorkomend geval aangepast.